fbpx

Hva er det bevisste nærvær og hvordan øves det?

Oppmerksomt nærvær :«evnen til å være tilstede/våken i nuet»

Å være i kontakt med den vi er her og nå, og slik tillate oss selv å «våkne opp» fra en slags sovende tilstand hvor vi handler, tenker og føler på autopilot, styrt av automatiske og ubevisste indre prosesser (de fire dimensjon nedenfor).

Oppmerksomt nærvær er et nøkkelbegrep innenfor buddhistisk meditasjon.

Oppmerksomhet: Mennesket har begrensede ressurser for informasjonsprosessering. Oppmerksomhet er den kognitive prosess som innebærer en fokusering på enkelte aspekter ved miljøet, mens andre aspekter ignoreres. Dette gir en selektert og kontrollert opplevelse av omgivelsene. Et eksempel kan være når man snakker med en annen person, samtidig som mange andre samtaler pågår rundt dere. Man er da avhengig av å stenge ute de andre samtalene for å kunne fokusere på samtalen en selv deltar i. Evnen til å kunne fokusere oppmerksomhet og overse distraherende stimuli er en viktig del av den kognitive utviklingen, og forbedres etter hvert som barn blir eldre.

Mennesket kan for eksempel kun visuelt fokusere på ett sted av gangen, og kan heller ikke prosessere all informasjonen fra alle sansene samtidig.

Mentalt nærvær: Å være årvåkent og avspent til stede i den umiddelbare opplevelse av nutidsøyeblikket. (Varela)

Følelser eller emosjoner henger sammen med det ubevisste og tankene vi tenker uten bestandig å være klar over. Disse tankene lar seg ikke bestandig kontrollere av selve individet, f.eks. at ingen kan være lykkelig når man ønsker det selv. Det som er med på å påvirke det ubevisste, er andre menneskers reaksjoner på oss. Dette gjelder spesielt mennesker som har betydning for våre liv.

Følelser spiller en avgjørende rolle i menneskenes liv, enten det gjelder samarbeid i sosiale grupper, seksualitet og reproduksjon eller som motivasjon for handlinger og valg. Ifølge den biologiske utviklingslæren har følelser derfor vært nødvendige for menneskers og dyrs overlevelse som arter.

fjelltur

Hvordan øves nærvær?

I Basal kroppskjennskap retter pedagogikken seg mot evnen til å utvikle sin bevegelseskvalitet gjennom å øve selv. Å få bedre kroppskontakt gir evne til økt forståelse for seg selv og sin egen bevegelseskvalitet.  Bevegelsene gir mulighet til eget nærvær gjennom å:

  • å oppleve
  • å utforske
  • å utprøve
  • å erfare
  • å få kjennskap til og mestre
  • å bli bevisst

Å sette ord på og å reflektere over.

Hva er bevegelse?

Basal Kroppskjennskap handler om å bli kjent med hele sin eksistens slik den fremtrer i våre bevegelser og i forholdet til verden utenfor oss selv; om en oppmerksom tilstedeværelse som ikke fokuserer på rett – galt, men gir rom for det som kommer fram og blir synlig.

Bevegelse er hele mennesket satt i bevegelse både fysisk og psykisk. Vi har 2 fysiske og 2 psykiske dimensjoner:

1. Biomekanisk                         * Bevegelsesformen
2. Fysiologisk                           * Bevegelsesflyt, elatisistet, rytme
3. Psyko – sosio – kulturelt      * Oppmerksomhet, intensjon, ekspressivitet
4. Eksistensielt                          * Personlige aspekt, enhetlige bevegelser.

Bevegelseskvalitet sees gjennom menneskets 4 eksistensdimensjoner. Der de to første dimensjonene er fysiske og de to neste er psykiske . Sammen er de bundet sammen av pusten.

Pusten er broen som forbinder det ubevisste med det bevisste

Alle dimensjonene sammen med de tre nøkkelfunksjonene som

  • balanse
  • fri pust
  • nærvær

må være til stede for å oppnå optimal bevegelseskvalitet. ”The three elements, balance, freedom and awareness, give the power to find unity.”  Med dette mener Dropsy at ved bruk av kroppens egen gravitasjon, bruk av den indre balansen, bruk av de posturale refleksene, holdningsrefleksene våre, gir mulighet til frihet i pusten. Eget nærvær må være til stede for å kunne oppnå dette og dette gir en indre kraft til å bære hele mennesket og en fullstendig helhet er mulig.

Den fjerde dimensjonen, den eksistensielle, skiller dyr fra mennesker, er særegen og mer krevende. Det er denne dimensjonen Dropsy mener er den ”sovende” hos mange av oss.

For at vi skal oppnå helheten er det viktig at alle dimensjonene er til stede., da vil også bevegelseskvaliteten være optimal. Skjærven snakker om de enhetlige bevegelser,  som i følge Reich ”forståes som en bølgende bevegelse som brer seg fra kroppens sentrum oppover gjennom  bryst, hals og hode og nedover gjennom bekken og ben.”

Gjennom denne dimensjonen er det den personlige siden som bevisstgjøres. Dimensjonen åpner opp for en større tilgang til egen kreativitet,  til intuisjon, og til personlig vekst og utvikling.

Bevegelseskarakteristika som blir knyttet til denne dimensjonen kan beskrives som selvbevisste, kreative bevegelser, preget av et personlig uttrykk.  De kan beskrives som stødige, frie, preget av ro og klarhet.

«Gjennom min ensomhet og stillhet forstod jeg at jeg hadde mistet meg selv. Denne innsikten var sann. Det ligger en lengsel i det, – en lengsel etter meg selv.» Kursdeltagerutsagn

Kurs i det bevisste nærvær

 

Referanser: Liv Helvik Skjærven, Jacques Dropsy